زهرا عزتی
مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی }
6 ماه قبل  قبل

من تو دانشگاه دیدم که شما میتونی چند سال با یکی دوس باشی و رابطهی خوبی داشتهباشی

ولی با یکی دیگه ازدواج کنی