‏-خدایا یا من پولدار شم یا مسجد محل باربی پخش کنه؛
خدا:

image