📌نرخ ماهیانه اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی

نرخ ماهیانه اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی مجردی) و (متاهلی ملکی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ شرح اجاره بها، در هر نیمسال به صورت ترمی (۴/۵ ماهه) محاسبه و واریز می شود.
در صورت پرداخت نقدی در موعد مقرر مشمول ۱۰٪ تخفیف خواهند شد.

برای دانشجویان سنوات اضافه مبالغ فوق به صورت زیر افزایش خواهد یافت، نیمسال اول اضافه ۱۰۰
نیمسال دوم اضافه ۱۵۰ و
نیمسال سوم اضافه ۲۰۰ افزایش خواهد یافت.
شایان ذکر است سکونت غیر مجاز مشمول جریمه ۱۰ برابری خواهد شد.

ثبت درخواست خوابگاه توسط دانشجویان متقاضی در سامانه یکپارچه صندوق رفاه الزامی میباشد. کلیه دانشجویان ملزم به پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی میباشند.

دانشجویان ،مهمان بورسیه و شاغل مشمول ۵۰٪ افزایش نرخ اجاره بهاء خواهند شد.

image