🔳مهمترین عوامل برای بکارگیری استراتژی زنجیره تأمین در سازمان چیست؟

🔹از مهمترین عوامل رویکرد سازمان ها به زنجیره تأمین را می توان عواملی چون:

✳️بهبود در فرایند تولید و کاهش هزینه ها.

✳️ایجاد یک محیط پویا و پر تغییر و به تبع آن رقابتی شدن بازار.

✳️هماهنگ شدن با تأمین کنندگان و توزیع کنندگان جهت پاسخ گویی سریع به نیازها و خواسته های مشتریان نام برد.

✳️ایجاد یک حس مسئولیت در تأمین کنندگان و توزیع کنندگان به عنوان شریانات اصلی سازمان در جهت جلب رضایت هر چه بهتر مشتریان.

#مهمترین_عوامل_بکارگیری_استراتژی
#مدیریت_تأمین