با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، دوره کارشناسی حرفه ای کوچینگ کسب و کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می شود.