▪️وقتی که چیزی خوب پیش نمی رود، میتوانید با خود فکر کنید که "جهان علیه من است"یا می توانید به دنبال "یک موهبت پنهان" باشید.

لوییز هی 👤

#کوتاه 📃