علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
6 ماه قبل  قبل

میدونستی که در قسمتی از حرف های کوروش کبیر میگه :
بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری همه اش رنج است و عذاب!
پس اگر همچون خود نیافتی ، مثل خدا تنها باش؛
و اگر یافتی ، او را چنان حافظ باش که گویا جزوی از وجود توست!