علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
6 ماه قبل  قبل

می آید زینبی
با قامتی از غم خمیده😔

چهل روز است
حسینش را ندیده😢

زبان اشک😭
تنها می تواند
شرح حالش را بگوید😔

اربعین حسینی تسلیت باد 🏴

التماس دعا🙏

image