🔴چگونه با زبان بدن مناسب به دیگران #انگیزه بدهیم؟

🔴برای همه ما پیش آمده که در شرایط بحرانی آشنایان،دوستان و اطرافیان قرار گرفته ایم و نتوانسته ایم با کلمات مرهمی بر زخمهای آنها بنهیم. گویا زبان گفتار کمک کننده نبوده است!

✅بهترین حرکات غیرکلامی(زبان بدنی) که می تواند در شرایط بحرانی به افراد آرامش و انگیزه بدهند عبارتند از👇

⭕️سریعتر حرف زدن
⭕️تغییر در لحن صدا
⭕️حالت بدن باز
⭕️کف دستهای باز
⭕️تماس چشمی ادامه دار
⭕️لبخند
⭕️منعکس کردن زبان تن طرف مقابل

⚠️برای زنان رو به رو ایستادن، نزدیک ایستادن.
⚠️برای مردان در یک زاویه ۹۰ درجه قرار گرفتن

💢وقتی به کسی انگیزه خوبی می دهید احتمالا می بینید که مردمک چشم های او گشاد شده است. او به احتمال زیاد سرش را به علامت تایید پایین می آورد و به گونه ای رفتار می کند که انگار شما نظر او را بازگو کرده اید!