شریف چه خبر؟

گزیده ای از اخبار هفته گذشته دانشگاه صنعتی شریف 4 الی 10 شهریور 1402