مبینا تاجیک
 دانشجوی ارشد مدیریت زنجیره تامین
6 ماه قبل  قبل

ایکاش یجایی بود که میتونستی تموم حرفای دلت رو بزنی..
بدون قضاوت دیگران
دوستت نباشه که با مقایسه تجربه های خودش بهت حرفی بزنه یا خانوادت نباشه که چون میخوان ضرری بهت نرسه توصیه کنن بهت...
ایکاش یه دانای کلی وجود داشت میتونست بی طرف به حرفامون گوش بده و بهمون بهترین و درست ترین راهنمایی رو بکنه و مارو از غصه و غممون نجات بده...
ایکاش...