حسین بابائی پور
 مدرس دوره های خصوصی، گروهی، آنلاین و حضوری زبان انگلیسی
6 ماه قبل  قبل

زبان خوندن فقط اونجاش که به کلمات Through, Thought, Though, Although, Taught, Tough, Rough بر میخوری