🔳مدلسازی فرآیند (BPMN)

➖نماد های گرافیکی، برای مدل سازی فرآیند ها ایجاد شده است که آن زبان مدلسازی فرآیند های کسب و کار یا BPMN میگویند

➖ برای اینکه بتوانیم فرآیند ها و روال های سازمانی را توصیف نماییم
به ابزاری برای مدل سازی نیاز است.

➖ قطعا ابزارهای متنی و نوشتاری وسیله خوبی برای این موضوع نخواهند بود زیرا شفافیت بصری را ندارد و تمرکز زیادی برای درک آنها نیاز است.


🟡 مدلسازی فرآیندBPMN: مدل نمودن فرایندهای سازمان این کمک را به شما می کند که بتوانید دید بهتر و کاملتری نسبت به فرایندهای خود داشته باشید و در عمل موجب شناسایی فرایندهای معیوب سازمان می گردد.

🟡 مجموعه ای از نمادهای مدل‌سازی فرآیند BPMN است که توانایی دارد بدون نوشتن متن تمامی اجزای جریان فرآیند را توصیف نماید. بنابراین این نمادها میتوانند با ترکیب هم معنی و مفهوم خاصی را بیان نمایند.
BPMN

image