امیرعباس محمودزاده
 دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف_ژئوفیزیک در دانشگاه صنعتی اصفهان
6 ماه قبل  قبل

ارائه مقاله با عنوان پردازش و مدل سازی داده های مغناطیسی بخش شرقی محدوده باغوزواره
در یازدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران در دانشگاه تربیت مدرس تهران
خدایا شکرت
#پردازش_مدلسازی
#ژئوفیزیک
#مهندسی_معدن
#اکتشاف
#دانشگاه_صنعتی_اصفهان

image