#فوری

📌نتایج اولیه آزمون دبیری و هنرآموزی اعلام شد.

◻️لینک مشاهده نتایج
https://result2.sanjesh.org/RS....Emp/ResultEmpkrnApDa