معاون فرهنگی دانشگاه فردوسی نامه زده و واضحا در نامه‌ش بر«تفکیک دانشجویان دختر و پسر در کلاس‌ها»تاکید کرده.رسانه‌ها با کپشن «کلاس های دانشگاه فردوسی مشهد"دخترانه-پسرانه"شد»منتشرش کردن. معاون فرهنگی دانشگاه ۱۲شب مصاحبه کرده و میگه«منظور نامه جدا کردن ردیف‌های صندلی در کلاس‌هاست»
😐😐