ندا یاسینی
مهندسی عمران دانشگاه تهران }
6 ماه قبل  قبل

یادش بخیر
‏تازه رانندگی یاد گرفته بودم وسط چهارراه خاموش کردم همه شروع کردن به بوق زدن، هول شدم پیاده شدم فرار کردم