مبینا تاجیک
 دانشجوی ارشد مدیریت زنجیره تامین
6 ماه قبل  قبل

اهل دیدن انیمیشن هستید؟
بهترین انیمیشنی که دیدید تا حالا چی بوده؟

خودم CoCo