محمد بابایی
کاردانی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی }
6 ماه قبل  قبل

يجوري ميگه
چرا دختر بدون اجازه پدرش نميتونه ازدواج كنه
انگار پسر ميتونه بدون اجازه مادرش زن بگيره ://