مصطفی شاکری
مهندسی مکانیک دانشگاه شهاب دانش }
6 ماه قبل  قبل

یه چند سالی مجبور بودم تو عروسی‌
فامیل، خاله و عمه، دایی و عموها رو تحمل کنم
که میزدن پشتم و با خنده میگفتن بعدی نوبت توئه‌!
منم تو عزاداریا همین کارو باهشون کردم،تا دست از سرم برداشتن!