اگر تو هرکارم دخالت نمیکنی تو دوست خوب منی 🤝

اگه وقتی که خوابم با صدای بلند بیدارم نمیکنی تو دوست خوب منی🤧