اگه تا چشمت به جنس مخالف افتاد دوستاتو فراموش نمیکنی و زیرآبشون رو نمیزنی و نمیری تو قیافه تو روست خوب منی

اگه امتحانارو به استاد یادآوری نمیکنی تو دوست خوب منی😁