«ویژه نامه معرفی رشتههای شریف منتشر شد»

🗞 تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان!

❇️ معرفی مفصل و جامع رشتههای مهندسی و علومپایه با توضیحاتی شامل حوزههای مطالعاتی و کاری، چارت درسی، زمینههای پژوهشی، آینده شغلی و... توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف:

▫️شیمی
▫️فیزیک
▫️ریاضی
▫️مهندسی برق
▫️مهندسی دریا
▫️مهندسی نفت
▫️علوم کامپیوتر
▫️مهندسی شیمی
▫️مهندسی صنایع
▫️مهندسی عمران
▫️مهندسی مکانیک
▫️مهندسی هوافضا
▫️مهندسی کامپیوتر
▫️مهندسی مواد و متالورژی

🟧به همراه یادداشتی کوتاه از معمای انتخاب کارکرد و مرور تاریخ ۵۷ ساله دانشگاه صنعتی شریف

ویژهنامه_معرفی_رشتههای_دانشگاه_صنعتی_شریف.pdf