مصطفی شاکری
مهندسی مکانیک دانشگاه شهاب دانش }
6 ماه قبل  قبل

دوست عزیز من، تحصیلاتت، شغلت، و پولت هیچ وقت یه روز صبح بیدار نمیشه تصمیم بگیره که یهویی و بدون هیچ دلیلی ولت کنه و بره.
پس سفت به آرزوها و رؤیاهات بچسب و باور کن که جنس مخالف هیچ جایی نمیره