مبینا تاجیک
 دانشجوی ارشد مدیریت زنجیره تامین
6 ماه قبل  قبل

«سوگیری انتساب»؛ یعنی ما حالات یا رفتار یک فرد را مشاهده می‌کنیم و به‌اشتباه آن‌ها را به وضعیت عاطفی خودمان نسبت می‌دهیم.

شما چند بار این اشتباه رو کردید؟ سعی کردین باهاش مقابله کنین؟

'کتاب هنر همه فن حریف شدن در احساسات'