تصویر یک لوح چوبى مربوط به 1300 سال قبل در ژاپن که ثابت میکند در آن زمان نه در ژاپن و نه در کشورهای اطراف، متخصص در زمینه ریاضی وجود نداشته و ژاپنى ها مجبور شدند از ایران متخصص وارد کنند!

image