زندگی اونقدرا که فکر میکنید به شکست و موفقیت شما بستگی نداره. بیشتر از اون به "انتخاب" و "اولویت"های شما بستگی داره.

در بسیاری از مواقع شکست برای یک انتخاب درست، از موفقیت در یک انتخاب غلط با ارزش‌تر است.

درست انتخاب کنید و انتخابتون را در اولویت مناسب قرار دهید