فاطمه زارع
کاردانی مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید باهنر کرمان }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

دنبال یه موقعیت کاری هستم
دنبال ی پروژه کاری (کرمان)


مشاهده رزومه