تو دنیای موازی من سربازی نمیرم 😑

تو دنیای موازی من یه بستنی فروشی دارم، مادرم پیر نشده و عشقم کنارمه