این کتابو تموم کردم.
فوق العاده بود
در یک کلام فوق العاده
پایان بسیااااااااار عالی داشت

fatemeh soleymani    در حال گوش دادن صد سال تنهایی_گابریل گارسیا مارکز
1 سال قبل