تو دنیای موازی دارم تو تیم پشتیبانی گوگل به عنوان برنامه نویس کار میکنم و از زندگیم کاملا راضیم

تو دنیای موازی من یه بستنی فروشی دارم، مادرم پیر نشده و عشقم کنارمه