حسن حسینعلی پور  
 مدیرعامل روبرد
6 ماه قبل  قبل

هدیه روزهای سخت، خاطرات ماندگار و دوستان خوب اند.

هر چند تجربه ام از سربازی به کمتر از یک ماه محدود شد اما، این هم پایان روزهای سخت سربازی برای من.

به قول یکی از فرماندهان، شاید در هیچ نقطه زمانی و مکانی دیگر فرصت زندگی کردن حدود شش صد نفر نخبه کشوری فراهم نشود.
درست است، کاری که هیچ وقت وزارت علوم نتوانست انجام دهد، آموزشگاه رزم مقدماتی شهید مدرس سپاه پاسدارن انجام داد و میزبان بیست و هشت روزه نخبگان کشوری از سراسر ایران بود.

چقدر سخت است تشریح و توضیح این فضا از پیدا کردن دوستان فوق العاده از شهر ها، رنگ ها، مذهب ها، تفکر و عقاید مختلف اما مشترک در آینده سازی برای کشور. آموزش منظم تر زیستن، استراحت عجیب روحی و خستگی شدید جسمی، تجربه های کوچک و بزرگ جالب و دلتنگی ...

که تمامش باعث تولد یک "من" جدید شده است، و این ارزشمند ترین است.

image