🔴جزئیات مزرعه ماریجوانا در دانشگاه رازی

عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه رازی: خبری مبنی بر کشت گیاه مخدر ماری‌جوانا در دانشگاه رازی، کذب است و صحت ندارد.

از حدود یک سال و نیم پیش گروه علوم دامی دانشگاه رازی طرحی تحقیقاتی را در خصوص «استفاده از ضایعات برگ و ساقه گیاه شاه‌دانه در تغذیه بره‌های پرواری» را در دستورکار قرار داد.

گیاه شاه‌دانه با نام علمی (همپ) با گیاه ماری‌جوانا متفاوت است.

در حال حاضر دانه گیاه شاه‌دانه به وفور در بازار یافت می‌شود و هم مصرف انسانی دارد و هم برای پرندگان زینتی مصرف می‌شود./ایسنا