13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مهدیه طبایی
زیست شناسی گیاهی دانشگاه خوارزمی }

کارجو

شرکت مهندسی ژنتیک
کارآموزی با حقوق (تهران)


مشاهده رزومه