مهدیه طبایی
زیست شناسی گیاهی دانشگاه خوارزمی }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

شرکت مهندسی ژنتیک
کارآموزی با حقوق (تهران)


مشاهده رزومه