کارآموز فروش بیمه

rahban24.ir

اصفهان
·
توسعه کسب و کار
·
2 ماه قبل

ما به دنبال کارآموز ان فروش بیمه واجدشرایطی برای پیوستن به گروهمان هستیم. ،
برای کارآموزان ، آموزش و قرارداد کارآموزی در نظر گرفته شده است و
تا سه ماه کارآموز تحت آموزش مستقیم می باشد و سپس مسئول هدایت فعالیت های ما خواهد بود. قابلیت بهبود فعالیت های مجموعه در این زمینه و همچنین جذب و افزایش مشتری از جمله انتظارات دیگر ما است.
اگر شما در هدایت خلاقانه مهارت دارید، این موقعیت شغلی برایتان مناسب است.
شما در این جایگاه، با ما در ابتدا بصورت کارآموز همکاری خواهید داشت.
جهت جذب از متقاضیان تست و مصاحبه حضوری و یا آنلاین الزامیست.

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند