13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Zeinab Zamani
زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس }

کارجو

نقشه کشی های مربوط به نرم افزار GIS
پروژه های مربوط به جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ، ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی و زمین شناسی (تهران)


مشاهده رزومه