Zeinab Zamani
زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس }
7 روز قبل  قبل

کارجو

نقشه کشی های مربوط به نرم افزار GIS
پروژه های مربوط به جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ، ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی و زمین شناسی (تهران)


مشاهده رزومه