رادمان پورماهک
تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) علوم پزشکی بهبهان }
4 ماه قبل  قبل

کارجو

کار در مراکز تصویربرداری
رادیوگرافی ساده و opg (تهران)


مشاهده رزومه