هادی شعیبی
مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی }
7 ماه قبل  قبل

کارجو

کارآموزی
کارآموزی ۲ دارم. نیازمند یه شرکت یا کارگاه هستم که در زمینه رشته ام باشه. (فارس)


مشاهده رزومه