محمد صادقی
مهندسی کامپیوتر سید جمال الدین اسدآبادی _اسدآب }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

تایپیست(زبان فارسی)
تایپ هر نوع به متنی در سریع ترین زمان (زبان فارسی) (کردستان)


مشاهده رزومه