علیرضا پورمند
مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی دانشگاه تهران }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

گیاهپزشک
مشاوره و نظارت روی محصولات کشاورزی (تهران)


مشاهده رزومه