Sa Ahmad
 معلم و راهنمای گردشگری
2 ماه قبل  قبل

کارجو

معلمی و راهنمای گردشگری و فعالیت های فرهنگی و آموزشی
فعالیت های فرهنگی در زمینه تاریخ و باستان شناسی و آموزش در زمینه های مختلف به ویژه به کودکان و انجام فعالیت های مشاوره ای در زمینه دارویی و پوست (کرمانشاه)


مشاهده رزومه