مینا قریشی
زبان و ادبیات فارسی اصفهان }
15 روز قبل  قبل

کارجو

تایپ
تایپ یا نگارش متون (اصفهان)


مشاهده رزومه