میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
حسن حسینعلی پور  
 مدیرعامل روبرد

اثرات قطعی اینترنت بر تولید

در مسیر نخست، قطع اینترنت موجب خسارت جبران ناپذیر در مهندسی و تولید محصول می شود

در مسیر دوم، قطع اینترنت بر تمام زنجیره تامین و ارزش اثر مخرب می گذارد

سومین ضربه قطعی اینترنت سبب تشدید کسادی بازار و افت شدید فروش و درآمد در کنار تشدید هزینه ها می گردد

مرگ بازار با پادگان قابل جمع کردن نیست