میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
زهرا شعبانی
مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم }

کارجو

برنامه نویس
Php (قم)


مشاهده رزومه