میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Zahra Barzegar
شیمی (محض و کاربردی) دانشگاه یزد }

کارجو

ساخت ماده
کارتو ازمایشگاه (یزد)


مشاهده رزومه