میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Mahdieh Omrani
فیزیولوژی ورزشی دانشگاه قم }

کارجو

فعالیت در حیطه تربیت بدنی
با توجه به رشته تحصیلی بنده در مقطع ارشد فیزیولوژی ورزشی، مایلم دراین حیطه فعالیت داشته باشم. (مرکزی)


مشاهده رزومه