13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

کلمات ten/ hundred/ thousand /million/ million/ billion
جمع بسته نمی شود، مگر اینکه بعد از آنها حرف اضافه of واقع شود.
🔴 He paid three
#thousand tomans for the watch. (مفرد )
🔴 او برای ساعت سه هزار تومان پرداخت. کاربرد کلمات بالا با Of جمع )
مثال بیشتر:
🛑 tens of...................دهها
🛑 hundreds of..........صدها
🛑Thousands of......هزاران گاهی ممکن است هر دو عدد در حالت جمع با #of آورده شود.در اینگونه موارد #ها را در ترجمه به اولین عدد اضافه میکنند:
🔵 Tens of thousands of
🔵 دهها هزار
🔴 Tens of millions of
🔴 دهها میلیون
🔵 Hundreds of thousands of
🔵 صدها هزار
🔴 Thousands of millions of
🔴 هزاران میلیون