میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

Cell styles
ابزار سل استایل برای تغییر راحت فرمت سلولها در
#اکسل مورد استفاده قرار می گیرد و به کاربر اجازه می دهد تا #گزارش متناسب با سلیقه #مدیر خود را به راحتی ایجاد کند.