میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
زهرا مرادی
کاردانی مدیریت بازرگانی دانشگاه شریف }

احترام به عقاید یعنی من به محدودیت هایی که برای خودت گذاشتی احترام بذارم، نه به محدودیت هایی که میخوای برای من بذاری!
#شرف