میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
فاطمه عرفانی تبار
مدیریت بازرگانی دانشگاه قم }

کارجو

عکاسی، گویندگی، کارشناس فروش
انجام کار و پروژه ها به صورت دورکاری و زمان منعطف (قم)


مشاهده رزومه